Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Ab Ovo Kiadói Kft.

I. A Tájékoztató célja
Az Ab Ovo Kiadói Kft. (1133 Budapest, Pannónia utca 64/a. 7/34.) mint Szolgáltató, adatkezelő a http://www.abovo.hu honlap üzemeltetője tájékoztatom Önt, mint a weboldal látogatóját, valamint szolgáltatásaim igénybevevőjét az Ab Ovo Kiadói Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi szabályairól (továbbiakban Tájékoztató). A természetes személyeknek és személyes adatok kezelése tekintetében törté-nő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) továbbiakban GDPR, továbbá az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.) szerint az alábbi tájékoztatást adom:

Jelen oldal adatkezelését szabályozza:
http://www.abovo.hu
A Tájékoztató elérési útvonala a következő:
http://www.abovo.hu/adatkezelesi-es-adatvedelmi-tajekoztato

Az Ab Ovo Kiadói Kft. fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a fent megjelölt weboldalon történik. Amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan kérdése van, keressen bizalommal a III. pontban megjelölt elérhetőségeim valamelyikén.

II. Az adatkezelés alapelvei
Az Ab Ovo Kiadói Kft. számára kiemelten fontos az Ön személyes adatainak védelme, továbbá az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, így megtesz minden olyan intézkedést, amely a fentiekben foglaltakat biztosítja.
• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
• Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomásunkra jut, hogy adott személyes adat pontatlan haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak a jogszabályban meghatározott és/vagy a szükséges ideig legyen azonosítható.
• megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
• a személyes adatokat előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
• egyes esetekben a személyes adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az érintettek figyelmét.
• bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és
biztonsága.

III. Az Adatkezelő megnevezése
Cégnév: Ab Ovo Kiadói Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Pannónia utca 64/a. 7/34.
Kapcsolattartó: Pataki Judit
Elektronikus levélcím: pj@abovo.hu
Telefonszám: +36-30-204-1934
Cégjegyzékszám: 01-09-079754
Adószám: 10618158-2-41

IV. Definíciók
Jelen pontban kerülnek rögzítésre a Tájékoztató értelmezését megkönnyítő definíciók.
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon köz-hatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
9. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
10. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

V. Adatkezelés
Az adatokat kezelők köre
Az adatokat kizárólag az Ab Ovo Kiadói Kft., mint Adatkezelő, jogosult megismerni. Az adatok nem kerülnek közzétételre, valamint nem válnak hozzáférhetővé illetéktelen harmadik személyek részére, mivel az adatok kezelése zárt rendszerben történik. Az adatok kizárólag a Tájékoztatóban meghatározottak szerint használhatóak fel.
Az általunk kezelt adatok:
1. Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, panasz
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat
Név (vezetéknév, keresztnév)
Cégnév
Email cím
(Telefonszám)
Üzenetküldés időpontja

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Üzenetküldés az abovokiado@gmail.com email címre.
Cél: kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása a termékekről, panasz benyújtása, technikai művelet végrehajtása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont
Az adatkezelés jelen esetben az Ön hozzájárulásán alapul, az adatszolgáltatás elmaradása
azzal a következménnyel jár, hogy kérését teljesíteni nem tudjuk.
panasz esetén: jogi kötelezettség GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont
Az adatkezelés ilyen esetben az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
(1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogytv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.), a panaszokról és a közérdekű
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.))
Az érintettek köre: email üzenetet küldő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
az adatkezelés az adott ügy elintézéséig tart, kérdés megválaszolásáig tart (kivéve: ha
valamely szolgáltatást megrendeli az érintett) panasz esetén 5 év.

 1. Termékek megrendelése, számlázás, kiszállítás
  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat és tevékenység megnevezése, az adatkezelés célja
Név (vezetéknév, keresztnév) és/vagy Cégnév: kapcsolatfelvételhez, megrendeléshez, a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
Email cím, Telefonszám: kapcsolattartás, visszaigazolás, termék kiszállításáról értesítés.
Számlázási név (vezetéknév, keresztnév), Számlázási cím (ország, megye, város, irányító-szám, utca, házszám stb.): szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének végigkísérése, a termék kiszállítása megadott címre adatfeldolgozó közbenjárásával.
Bankkártya adatok: fizetés teljesítéséhez szükséges átutalási adatok.
Szállítási cím (ország, megye, város, irányító-szám, utca, házszám stb.): amennyiben eltér
számlázási címtől, megadott címre termék kiszállítása megadott címre adatfeldolgozó közbejárásával.
Megrendelés időpontja: technikai művelet végrehajtása.

Az adatkezelés jogalapja: a megrendelés/kiszállítás tekintetében szerződés teljesítése,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont.
Az adatkezelés a megrendelés/kiszállítás, azaz a szolgáltatás megvásárlása esetében, mint szerződéses jogügylet teljesítéséhez szükséges.
A számlázás tekintetében szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont
Az adatkezelés számlázás esetében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
(2000. évi C. törvény a számvitelről – Szvtv.)

Az érintettek köre: a weboldalon keresztül email üzenetben megrendelést lebonyolító érintettek.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett hozzájárulásnak visszavonásáig, a megrendelés /kiszállítás után 1 évig megőrzésre kerülnek kivéve, ha az érintett kérelmezi adatainak törlését a számlázási adatok megőrzése számla formájában 8 év (az Szvt. 169. § alapján) a szállítási adatok a megrendelés teljesítésétől számított után 1 évig megőrzésre kerülnek kivéve, ha az érintett kérelmezi adatainak törlését (a szállítást bonyolító Adatfeldolgozó esetében IX. pontban található Magyar Posta Zrt. Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak az irányadóak.)

 1. Hírlevél, DM tevékenység
  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat
  Email
  Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:
  Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. Feliratkozás időpontja technikai művelet.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont
  (A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (5)).

Az adatkezelés jelen esetben az Ön hozzájárulásán alapul.

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
A fentiekben megjelölt személyes adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A fenti adatokat az Ab Ovo Kiadói Kft. munkavállalói jogosultak megismerni, az adatokat a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

VI. Az adatkezelés időtartama
Az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időpont, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja, valamint az állami hatóságok /pl.: NAV/ által meghatározott idő intervallumok. Az adatkezelés határidejének lejártakor vállalkozásunk az adatokat törölni köteles.

VII. Honlappal kapcsolatos adatkezelés, adatkezelési hozzájárulás visszavonása
A személyes adatokat önkéntesen bocsátja az Ab Ovo Kiadói Kft. részére az e-mail üzenetben történő kapcsolatfelvétel során éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja:
• az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásával, illetve
• a megrendelés/jelentkezés során megadott adatok törlését kérheti

A hozzájárulás visszavonását az abovokiado@gmail.com email címen kell kérelmezni. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 8 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása/törlés kérelmezése után is kezelhetünk.
Adattörlési (teljes/részleges) kérelem esetén a jogszabályi keretek között mérlegeljük, hogy adatai törlését meg kell-e tagadnunk bármilyen jogszabályban meghatározott okból. Amennyiben valamilyen oknál fogva az adattörlést akár csak részlegesen is meg kell tagadnunk, úgy arról természetesen haladéktalanul tájékoztatjuk az Ön által megadott elérhetőségen. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott elérhetőségi adatok helyességét nem vizsgáljuk, így a hibásan megadott elérhetőségi adatokból fakadó hibákért felelősséget nem vállaljuk.

 1. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival a feliratkozáskor megadott email címére ilyen tartalmú üzeneteket küldhessen számára.
  A Felhasználó jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgálta-tó a reklámajánlatot tartalmazó üzenetekhez személyes adatait felhasználja. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére hírlevelet továbbítunk. (Grtv. 6. §). A hírlevélről bármikor ingyenesen, indokolás nélkül leiratkozhat. Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 3 napos határidővel vállaljuk.
 2. Cookiek (sütik) kezelése
  A http://www.abovo.hu weboldal sütiket használ. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldal működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükség. Jelen weboldal ideiglenes (ún. munkamenet /session) sütiket használ, ezek a sütik ideiglenesen tárolódnak eszközén, kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkoznak és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez. Ilyen lehet az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzése, például az adatlapok/formok kitöltéséhez szükséges információk. A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk Önnek garantálni a weboldal megfelelő működését, a honlap egyes részei hibásan jelenhetnek meg, esetleg a weboldal használhatatlanná válhat. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek Önről olyan információkat, amellyel Önt azonosítani lehet-ne, így ezek alkalmazásához az Ön hozzájárulása sem szükséges.

VIII. Adatkezelési kérések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink
esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik vállalkozásunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítjük kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő bármely közreműködő (munkavállaló, szerződéses partner stb.) előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosult az Ön személyes adatait megismerni. Személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a hozzánk beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

IX. Az adatkezelő által igénybe vett külső adatfeldolgozó cégek és szolgáltatások
Név: KBOSS.hu Kft.
Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
Internetes elérhetőség: http://www.szamlazz.hu
Az adattovábbítás célja: számlázás
Továbbított adatok köre: a vásárlás során megadott számlázási név, cím
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
Elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/szamla/ugyfelszolgalat

Név: Magyar Posta Zrt.
Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
Internetes elérhetőség: http://www.posta.hu
Az adattovábbítás célja: szállítás

Továbbított adatok köre: a vásárlás során megadott szállítási név és cím, telefonszám
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a Postatv. 54. § (1) bekezdése.
Adatkezelési tájékoztató: http://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu
Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban, és erről külön értesítjük Önt a megadott elektronikus elérhetőségen.

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Internetes elérhetőség: http://gls-group.eu/HU/hu/
Az adattovábbítás célja: szállítás

Továbbított adatok köre: a vásárlás során megadott szállítási név és cím, telefonszám
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a Postatv. 54. § (1) bekezdése.
Adatkezelési tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Elérhetőség: https://gls-group.eu/HU/hu/kapcsolat

Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft. – SimplePay by otp Mobil

Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Internetes elérhetőség: https://simplepay.hu/

Az adattovábbítás célja: bankkártyás vásárlás

Továbbított adatok köre: a vásárlás során megadott szállítási név és cím, telefonszám, bankszámlaszám
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztató: https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2020/12/adatkezelesi-tajekoztato_honlapra.pdf

Elérhetőség: https://simplepay.hu/kapcsolat/

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban, és erről külön értesítjük Önt a megadott elektronikus elérhetőségen.

 

X. Az adatok tárolása
Az Ab Ovo Kiadói Kft. a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat digitális formában tárolt személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat zárt rendszerben jelszóval védett mappában és külső, jelszóval védett adathordozón tárolja.

XI. Az érintett jogai
1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga:
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
2. Az érintett hozzáférési joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR rendelet 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkhoz ingyenesen hozzáférést kapjon.
3. A helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendelet GDPR 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike teljesül.
5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendelet GDPR rendelet 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.
6. Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adat-kezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
7. A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, kivéve, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.
8. Jogorvoslathoz való jog
Az érintett, ha az adatkezelés nem felel meg a jogszabályoknak bírósághoz fordulhat. valamint a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, eljárást kezdeményezhet.

Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1) 391-1400
• Fax: +36 (1) 391-1410
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• Honlap: www.naih.hu

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt-, vagy a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott;
• adatairól,
• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
• az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységünkről,
• adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
• a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt legfeljebb azonban 1 hónapon
belül adjuk meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Az Ab Ovo Kiadói Kft. a személyes adatok helyesbítésről, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást főszabályként a kérelem be-nyújtásától számított 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítjuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg minket problémájával bizalommal!

XII. Adatvédelmi incidens
Amennyiben a személyes adatok bármelyike illetéktelenek birtokába kerül, az adatkezelő azonnal jelenti az adatkezelő hatóság felé: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Meg kell tennie ezt 72 órán belül, amikor az adatkezelő tudomást szerez a megsértésről, ahol ez megvalósítható. Ha a jogsértés nagy valószínűséggel hátrányosan befolyásolhatja az egyének jogait és szabadságait, akkor késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintetteket. Biztosítania kell, hogy adatkezelő felderítési, vizsgálati és belső jelentési eljárásokkal rendelkezzen. Ez megkönnyíti a döntéshozatalt arról, hogy be kell-e jelentenie az érintett felügyeleti hatóságot és az érintetteket. Társaságunknak nyilvántartást kell vezetnie a személyes adatok megsértéséről is, függetlenül attól, hogy be kell-e jelentenie.

XIII. Egyéb rendelkezések
Az Ab Ovo Kiadói Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Elkötelezett a tekintetben is, hogy minden olyan harmadik felet felhív ez irányú kötelezettségének teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja. Továbbá tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatóban foglalt előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelel az adatkezelési tevékenysége.
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény – (Info tv.)
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Jelen tájékoztató 2022. február 16. napjával lép hatályba. Az Ab Ovo Kiadói Kft. a fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Az Ab Ovo Kiadói Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

(Korábban hatályos: 2019. április 30.)

Budapest, 2022. február 16.
Pataki Judit ügyvezető
Ab Ovo Kiadói Kft.